Algemene voorwaarden van Yoga Inner Silence

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 YOGA INNER SILENCE: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan YOGA INNER SILENCE op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2 Klant: de wederpartij van YOGA INNER SILENCE die een product of dienst afneemt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij YOGA INNER SILENCE als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door YOGA INNER SILENCE uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3: Leskaarten, abonnementen en losse lessen

3.1 Een leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2 Een leskaart van tien lessen is maximaal vier maanden geldig vanaf de dag van overeenkomst.
3.3 Een abonnement kan elk moment van de maand ingaan.
3.4 Abonnementen kunnen na drie maanden, twee weken voor de automatische incasso worden opgezegd.
3.5 YOGA INNER SILENCE verleent geen restitutie op leskaarten en abonnementen.
3.6 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door YOGA INNER SILENCE desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt YOGA INNER SILENCE zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan.
3.7 Mocht het voorkomen dat er lessen niet doorgaan of de studio gesloten is in verband met feestdagen, opleiding of vakantie, dan loopt het abonnement door en kunnen deze binnen 3 weken worden ingehaald.
3.8 Bij zwangerschap of ziekte kan, in overleg vooraf tussen Klant en YOGA INNER SILENCE, een abonnement van drie, zes of twaalf maanden voor bepaalde tijd opgeschort worden.

3.9 a. Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van de aangegeven PaynPlan app, welke verkrijgbaar is via YOGA INNER SILENCE.
b. Het lidmaatschap gaat in zodra de eerste betaling is voldaan via de PaynPlan app.
c. De aanmeldkosten bedragen € 20,- deze wordt met de eerste betaling verrekend.

 

Artikel 3.1: Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap kan op elk moment geschieden met een opzegtermijn van 4 weken. Het opzeggen van een lidmaatschap dient altijd per mail te gebeuren naar info@yogainnersilence.nl
b. Een abonnement kan voor de eerste datum van de nieuwe maand, met een opzegtermijn van 4 weken, worden opgezegd. Bijv. wanneer je opzegt per 15 maart, zal de opzegging ingaan per 1 april, waarbij de maand april nog wordt betaald. Dit geldt ook voor overstappen of pauzeren.

c. YOGA INNER SILENCE behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven een daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt altijd met één maandopzegtermijn, zie Art. 3.1 b.

 

Artikel 4: Workshops en cursussen

4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door YOGA INNER SILENCE aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2 Klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
4.3 YOGA INNER SILENCE behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 5: Annulering workshops of cursussen

5.1 Annulering van workshops of cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de start van een cursus of workshop gegeven door een docent van YOGA INNER SILENCE wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering nadien is Klant de volledige betaling verschuldigd.
5.3 Annulering van workshops en cursussen gegeven door een externe docent heeft de volgende consequenties:
Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang van de workshop of cursus wordt 70% van het lesgeld in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de workshop of cursus is er geen recht op terugbetaling. Ook bij uitval tijdens de workshop of cursus wordt er geen lesgeld gerestitueerd.

 

Artikel 6: Huisregels

6.1 Klant moet altijd de volgende huisregels van YOGA INNER SILENCE volgen:
Kom fris naar de yogales. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere klanten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray-deodorant in de ruimte te gebruiken.
Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
Wij adviseren niet later dan twee uur voor de yogales te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
Geen schoenen in de yogastudio.
De yogamat dient na gebruik schoongemaakt te worden door de Klant die daarvan gebruik heeft gemaakt.
De (lichamelijke) integriteit van Klanten en medewerkers van YOGA INNER SILENCE dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YOGA INNER SILENCE niet getolereerd.

 

Artikel 7: Verplichtingen YOGA INNER SILENCE

7.1 YOGA INNER SILENCE behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet.
7.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor YOGA INNER SILENCE tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.
7.3 YOGA INNER SILENCE behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, of workshop te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus, workshop of opleiding.
7.4 YOGA INNER SILENCE kan nimmer gehouden zijn cursussen te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

 

Artikel 8: Prijs en betaling

8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
8.2 YOGA INNER SILENCE behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via de PaynPlan app en via www.yogainnersilence.nl
8.3 YOGA INNER SILENCE behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Klant door te berekenen.
8.4 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is YOGA INNER SILENCE gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is YOGA INNER SILENCE als dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8.5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van YOGA INNER SILENCE liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van YOGA INNER SILENCE uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
9.2 In geval van overmacht heeft YOGA INNER SILENCE het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van YOGA INNER SILENCE.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid en persoonsgegevens

10.1 Het afnemen van de diensten van YOGA INNER SILENCE is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de docent. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent daarvan op de hoogte.
10.2 YOGA INNER SILENCE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke, materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant, verband houdende met het volgen van de lessen en daarbuiten. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een ander activiteiten bij YOGA INNER SILENCE kan ontstaan, zijn voor eigen risico. De klant vrijwaart YOGA INNER SILENCE van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze.
10.3 YOGA INNER SILENCE is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant.
10.4 Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YOGA INNER SILENCE, dienen te worden vergoed.
10.5 Klant vrijwaart YOGA INNER SILENCE voor aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van YOGA INNER SILENCE door YOGA INNER SILENCE ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

10.6 YOGA INNER SILENCE verzamelt persoonsgegevens van de klanten voor het bijhouden van haar bestand, betalingsopdrachten en voor de administratie. YOGA INNER SILENCE gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.7 YOGA INNER SILENCE gebruikt de in artikel 10.6 genoemde persoonsgegevens ook om de klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van YOGA INNER SILENCE en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

10.8 YOGA INNER SILENCE geeft de persoonsgegevens van de klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

10.9 YOGA INNER SILENCE zal de persoonsgegevens zeven jaar na opzegging van het abonnement bewaren. Dit vanwege de Belastingdienst zelfstandig ondernemers verplicht om hun administratie zeven jaar te bewaren.

 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens YOGA INNER SILENCE, heeft YOGA INNER SILENCE het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van YOGA INNER SILENCE in een dergelijk geval.

 

Artikel 12: Auteursrecht en eigendom

12.1 Van het door YOGA INNER SILENCE verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOGA INNER SILENCE. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. YOGA INNER SILENCE zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal YOGA INNER SILENCE contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
13.2 Mochten YOGA INNER SILENCE en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.
13.3 Klachten worden geregistreerd bij YOGA INNER SILENCE en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.